นภัสศรณ์ สันติเรืองฤทธิ์ (อัน)
ที่ปรึกษาการลงทุน
นภัสศรณ์ มีประสบการณ์ทำงานที่บริษัทฟรอส์ทแอนด์ซัลลิวัน (ประเทศไทย) จำกัดในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) ทำหน้าที่ทำวิจัยและเก็บข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ฝึกงานที่ธนาคารกสิกรไทยในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์สินเชื่อ (Assistant Credit Analyst)  ซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลือในกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อของธุรกิจขนาดกลาง

นภัสศรณ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Young Financial Star 2017  ซึ่งจัดโดยตลาดหลัดทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมแข่งขัน KPMG U-Real Competition 2018 ซึ่งเป็นโครงการแสดงความสามารถและฝึกฝนทักษะด้านการให้คำปรึกษาธุรกิจ

นภัสศรณ์ จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาการจัดการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Information

100/57, 28th floor, Sathorn Nakorn Tower, North Sathorn Road, Bang Rak, Bangkok 10500