ธุวานนท์ วจะรักษ์เลิศ (เฮง)
ผู้ช่วยนักกลยุทธ์การลงทุน
ธุวานนท์ ผ่านการเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุนซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และบริษัทหลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เฮียน

ธุวานนท์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาการเงินและการธนาคารจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Information

100/57, 28th floor, Sathorn Nakorn Tower, North Sathorn Road, Bang Rak, Bangkok 10500