รุ่งโรจน์ เสตถากร (มิว)
ผู้ช่วยนักกลยุทธ์การลงทุน
รุ่งโรจน์ ได้รับทุนจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ภาคเรียนการศึกษา

รุ่งโรจน์ ฝึกงานและเข้าทำงานที่ บริษัทสำนักงานอีวายจำกัดรวมเป็นระยะเวลา 1 ปีในแผนก Assurance ตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

รุ่งโรจน์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Information

100/57, 28th floor, Sathorn Nakorn Tower, North Sathorn Road, Bang Rak, Bangkok 10500