อภิสิทธิ์ ภาคย์สิรินันท์ (ต๊ะ)
ผู้ช่วยนักกลยุทธ์การลงทุน
อภิสิทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Young Financial Star 2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  และมีโอกาสเข้าร่วมอบรม Case Studyในการแข่งขัน CFA Research Challenge 2018 นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมงานสัมมนาจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สมาคมตราหนี้ไทย (ThaiBMA) ธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในหัวข้อที่เกี่ยวกับมุมมองตลาดการเงินการวิเคราะห์เศรษฐกิจและการวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกเพื่อวางแผนทางการเงินให้บรรลุเป้าหมาย

อภิสิทธิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาการเงินและการธนาคารจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Information

100/57, 28th floor, Sathorn Nakorn Tower, North Sathorn Road, Bang Rak, Bangkok 10500