กมลวรรณ สุชาตานนท์ (ตาล)
หัวหน้าทีมอินดีโก เวลธ์
กมลวรรณ อดีตนักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทยเป็นเวลา 10 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านธนบดีธนกิจ (Private Banking) ดูแลลูกค้ากลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) เป็นเวลา 5 ปี ในตำแหน่งผู้นำทีมไพรเวทแบงค์ ฝ่ายธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์ และอีก 5 ปีในสายงาน Capital Market Business รับผิดชอบด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินทางตลาดทุน และด้าน Risk Management โดยรับผิดชอบด้านการควบคุมความเสี่ยงของธนาคารและการออกตราสาร เช่น Structured Notes และ Credit Derivatives ในระหว่างที่ร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทย กมลวรรณได้รับรางวัล Excellent Performance ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน

ในปี 2558 กมลวรรณ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด ปัจจุบัน นอกจากเป็นผู้บริหารทีม อินดีโก เวลธ์ แล้ว กมลวรรณ ยังเป็นผู้บรรยายด้านการเงินและการลงทุนให้กับหน่วยงาน เช่น AIMC, ThaiBMA โดยได้รับเชิญไปบรรยายให้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร ยูโอบี ธนาคารทิสโก้ และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรการเงินและการธนาคารให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง

กมลวรรณ จบปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ด้านเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ด้านการเงิน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Information

100/57, 28th floor, Sathorn Nakorn Tower, North Sathorn Road, Bang Rak, Bangkok 10500