ทรงพัฒน์ อิทธิพุฒิ (ไท่)
ผู้ช่วยนักกลยุทธ์การลงทุน
ทรงพัฒน์ เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Young Financial Star 2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับมุมมองตลาดแนวทางการลงทุนและเทคนิคในการวิเคราะห์ตราสารหนี้ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์

ทรงพัฒน์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเงินและการธนาคารจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Information

100/57, 28th floor, Sathorn Nakorn Tower, North Sathorn Road, Bang Rak, Bangkok 10500