วีรวุฒิ โรจน์ฤทัย (วี)
นักกลยุทธ์การลงทุน
วีรวุฒิ มีประสบการณ์ด้านบริหารสินเชื่อพิเศษกับธนาคารกรุงเทพ โดยรับผิดชอบในส่วนของการบริหารสินเชื่อและการแก้ไขหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (NPLs) นอกจากนั้นยังมีประสบการณ์ฝึกงานกับบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจจำกัดในตำแหน่งผู้ช่วยนักประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

วีรวุฒิ ได้เข้ารอบรองชนะเลิศ SET Investment Star ในโครงการ Young Financial Star 2017 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Undergraduate Financial Case Competition ครั้งที่16ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมการอบรมและแข่งขันในโครงการ TFEX Algorithmic Trading Workshop and Competition 2016 ซึ่งจัดโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

วีรวุฒิ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเงินจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Information

100/57, 28th floor, Sathorn Nakorn Tower, North Sathorn Road, Bang Rak, Bangkok 10500