วุฒิวิทย์ วริวงศ์ (วิน)
ผู้ช่วยนักกลยยุทธ์การลงทุน
วุฒิวิทย์ มีประสบการณ์ฝึกงานที่ธนาคารกสิกรไทยในตำแหน่งนักวิเคราะห์สินเชื่อและผ่านการสัมมนาในหลักสูตรการลงทุนในหุ้นฉบับมือโปรซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

วุฒิวิทย์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน SET Investment Star ในโครงการ Young Financial Star 2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และผ่านการอบรมในหลักสูตรภาวะผู้นำ (Leadership) รวมถึงได้รับเชิญเป็นวิทยากรประจำค่ายรวมมิตรศิษย์เซนต์ปอล

วุฒิวิทย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเงินและการธนาคารจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Information

100/57, 28th floor, Sathorn Nakorn Tower, North Sathorn Road, Bang Rak, Bangkok 10500