INDEGO Team

กมลวรรณ สุชาตานนท์ (ตาล)

หัวหน้าทีมอินดีโก เวลธ์

ทัชชา เรืองวิริยะ (นุ่น)

หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการลงทุน

วรยุทธ พิกุลสวัสดิ์ (จูเนียร์)

ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน

ปรางปวีณ์ เรียนเขมะนิยม (นิ)

ที่ปรึกษาการลงทุนอาวุโส

วีรวุฒิ โรจน์ฤทัย (วี)

นักกลยุทธ์การลงทุน

อภิสิทธิ์ ภาคย์สิรินันท์ (ต๊ะ)

ผู้ช่วยนักกลยุทธ์การลงทุน

วุฒิวิทย์ วริวงศ์ (วิน)

ผู้ช่วยนักกลยยุทธ์การลงทุน

รุ่งโรจน์ เสตถากร (มิว)

ผู้ช่วยนักกลยุทธ์การลงทุน

ทรงพัฒน์ อิทธิพุฒิ (ไท่)

ผู้ช่วยนักกลยุทธ์การลงทุน

ธุวานนท์ วจะรักษ์เลิศ (เฮง)

ผู้ช่วยนักกลยุทธ์การลงทุน

ชลิตา จุฑาวนิชกุล (เจน)

ที่ปรึกษาการลงทุน

พสิษฐ์ พสุกุลพันธ์ (ชาลี)

ที่ปรึกษาการลงทุน

กรวิชญ์ สำเภาสงฆ์ (โบ๊ท)

ที่ปรึกษาการลงทุน

ศานติ ตินตะชาติ (เจมส์)

ที่ปรึกษาการลงทุน

100/57, 28th floor, Sathorn Nakorn Tower, North Sathorn Road, Bang Rak, Bangkok 10500