WE'RE
INDEGO

Independence For Global Opportunities
WHAT WE DO
Work

Insights

Delayed Recession

Insight – INDEGO Market Outlook 2H2023

ครึ่งปีที่ผ่านมา หุ้นโลกปรับตัวขึ้นเนื่องจากนำโดยกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง จากการคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อและ Debt Ceiling รวมถึงประเด็นหุ้นกลุ่ม AI ที่ฟื้นตัวได้ดี และภาวะ Risk-on ทำให้หุ้นกู้เอกชนทำผลตอบแทนได้ดีเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงยังกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง

All Eyes On You

Insight – November 2023

The Changing World Partners

Insight – October 2023

Waiting to Pounce

Insight – September 2023

Work

Latest Articles

Why Choose INDEGO

Why Choose INDEGO

Independence for
Global Opportunities

เราเชื่อว่าด้วยสถานการณ์และวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป มีความต้องการวางแผนการลงทุนที่มีคุณภาพ และมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ในขณะที่ลูกค้ามากมายประสบกับปัญหาการลงทุนและการวางแผนการเงินจากตัวเลือกมากมายในปัจจุบัน เราจะสามารถเป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนที่ลูกค้าต้องการและสามารถให้คำแนะนำที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จได้จากแนวคิด วัฒนธรรมองค์กร และคุณภาพของทีมงานดังนี้

Why Choose INDEGO
Work

A New Era of Investment

Starts Here

Work
Contact
Contact