Into the new world

INTO THE NEW WORLD

เรามองว่า COVID-19 เป็นเหมือนชนวนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและเป็นการเร่งกระบวนการ Disruption ให้ธุรกิจยุคใหม่สามารถเติบโตได้ในอัตราเร่งเร็วกว่าเดิมขึ้นไปหลายปี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการออนไลน์ ธุรกิจ e-commerce ธุรกิจ Food delivery ธุรกิจ Software ในการทำงานและการประชุมออนไลน์ ธุรกิจบันเทิงออนไลน์ หรือแม้แต่ธุรกิจการศึกษาออนไลน์ ทั้งหมดล้วนได้ประโยชน์จากวิกฤตครั้งนี้ และสามารถกลายเป็นธุรกิจผู้ชนะที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้อย่างมหาศาลในระยะยาว

Contact
Contact